A value is required.
             

หน้าหลัก | ข่าวประกวดราคา | เกี่ยวกับหน่วยงาน | ผู้บังคับบัญชา | หนังสือเวียน | แจ้งเบาะแส - ร้องเรียน | ติดต่อ-สอบถาม .

       เกี่ยวกับหน่วยงาน               

ประวัติความเป็นมาและข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงาน
(ดูบรรยายสรุป

ภาพโรงพัก

พ.ศ.๒๕๐๘
หน่วยงานยูซ่อม โดยทหารช่างได้เข้ามาสำรวจพื้นที่ ต.เด่นเหล็ก (รวม ต.ห้วยมุ่นในปัจจุบันด้วย) เพื่อก่อสร้างถนน และมีโครงการจะสร้างสถานีตำรวจพร้อมอาคารบ้านพักให้  พ.ต.ต.    พลิศร์  พันธยุทธ์    ผบ.กอง สภ.อ.น้ำปาด (เสียชีวิตแล้ว) ในขณะนั้น พร้อมด้วย   ด.ต.สำราญ รองคัมภีร์  ผบ.หมู่ สภ.อ.น้ำปาด จึงได้มาสำรวจพื้นที่และเลือกพื้นที่การก่อสร้างที่หมู่ ๓  ต.เด่นเหล็ก อ.น้ำปาด  จว.อุตรดิตถ์  แต่ไม่ได้มี การจัดตั้งเป็นสถานีตำรวจอย่างเป็นทางการ จึงมีสถานภาพเป็นเพียงที่พักของ สายตรวจของ สภ.อ.น้ำปาด เท่านั้น  ต่อมาในปี พ.ศ. ๒๕๓๑ กรมตำรวจได้สร้างอาคารเรือนแถวชั้นประทวนให้ จำนวน ๑๐ ห้อง  เพื่อใช้เป็นที่พักของข้าราชการตำรวจจาก สภ.อ.น้ำปาดที่สับเปลี่ยนหมุนเวียนกันมาปฏิบัติหน้าที่ได้พักอาศัย

พ.ศ.๒๕๓๓
ประมาณ  ก.ย. ๒๕๓๓ ทางกองบัญชาการตำรวจภูธร ๓ ได้สั่งการให้ตำรวจภูธรจังหวัดอุตรดิตถ์ จัดกำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจเข้าไปปรับพื้นที่และพัฒนาสภาพแวดล้อม รอบๆ สถานี เพื่อเตรียมความพร้อมในการเปิดสถานีอย่างเป็นทางการ   ตำรวจภูธรจังหวัดอุตรดิตถ์ จึงมีคำสั่งให้   ว่าที่ ร.ต.ท.ชวัติ  น้อยปักษา     รอง สว.สส. สภ.อ.น้ำปาด มาทำหน้าที่หัวหน้าสภ.ต.เด่นเหล็กชั่วคราว พร้อมกับกำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจชั้นประทวน จำนวน ๑๑ นาย ต่อมากระทรวงมหาดไทย โดยนายบรรหาร  ศิลปอาชา  รมต.มหาดไทย ได้  ออกประกาศ กระทรวงมหาดไทย       เรื่อง  ตั้งสถานีตำรวจภูธรตำบลเด่นเหล็ก  ฯ  โดยมี ต.เด่นเหล็ก และ  ต.ห้วยมุ่น   อยู่ในเขตอำนาจความรับผิดชอบ    ตามประกาศราชกิจจานุเบกษา ฉบับพิเศษ หน้าที่ ๕ เล่ม ๑๐๗  ตอนที่  ๒๒๐       ลงวันที่  ๓๑  ต.ค. ๒๕๓๓   และ ได้มีคำสั่งจังหวัดอุตรดิตถ์ที่  ๒๒๔๐/๒๕๓๓  ลง ๑๔ ธ.ค.๒๕๓๓ แต่งตั้ง ว่าที่ ร.ต.ท.ชวัติ น้อยปักษา รอง สว.สส.สภ.อ.น้ำปาด มาดำรงตำแหน่ง หน.สภ.ต.เด่นเหล็ก โดยให้ สภ.ต.เด่นเหล็ก  ขึ้นอำนาจการปกครองกับ สภ.อ.น้ำปาด จว.อุตรดิตถ์ และไม่มีอำนาจการสอบสวน

พ.ศ.2550
จากการประชุม  ก.ตร. ครั้งที่ 11/2550  เมื่อวันที่ 1 ส.ค. 2550  มีมติให้ปรับระดับตำแหน่ง ข้าราชการตำรวจทำหน้าที่หัวหน้าสถานีตำรวจ จาก รอง สว. เป็นตำแหน่ง สว. ในอำนาจ ก.ตร.  และประกาศสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ลงวันที่  11  ก.ย. 2550     เรื่อง  การกำหนดหน่วยงานและ เขตอำนาจความรับผิดชอบ หรือเขตพื้นที่การปกครองของส่วนราชการในสังกัดตำรวจภูธรภาค  1 ถึง  9 และเปลี่ยนชื่อเรียกสถานีตำรวจเป็นลักษณะเดียวกันทั่วประเทศ ตัดคำว่าอำเภอ กิ่งอำเภอ ตำบล ออก  จากสถานีตำรวจภูธรตำบลเด่นเหล็ก เป็น สถานีตำรวจภูธรเด่นเหล็ก และแบ่งเขตอำนาจความรับผิดชอบ หรือเขตพื้นที่การปกครอง   สภ.เด่นเหล็ก รับผิดชอบ 2 ตำบล คือ ต.เด่นเหล็ก และต.ห้วยมุ่น  อ.น้ำปาด    จว.อุตรดิตถ์  โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 26  ต.ค. 2550  เป็นต้นไป พร้อมให้มีอำนาจการสอบสวน  และมีคำสั่งตำรวจภูธรจังหวัดอุตรดิตถ์   ที่ 212/2550  ลงวันที่ 30 ส.ค. 2550 แต่งตั้ง ให้ พ.ต.ต.จีระพงศ์  ชุมภูอินทร์  ดำรงตำแหน่ง สว.สภ.เด่นเหล็ก ตั้งแต่  1 ก.ย. 50 จนถึง 16 ก.พ.2553         

พ.ศ. 2553
สภ.เด่นเหล็ก ได้รับจัดสรรงบประมาณจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เป็นค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการสถานีตำรวจ (ทดแทน) จำนวน  1 หลัง และอาคารเรือนแถวชั้นประทวน  จำนวน 1 แถว 10 ห้อง  แล้วเสร็จเมื่อวันที่ 26 ก.พ.2553 
                                จากการประชุม ก.ตร. ครั้งที่ 10/2553  เมื่อวันที่ 22 พ.ย. 2553  มีมติให้ปรับระดับตำแหน่งหัวหน้าสถานีตำรวจจาก สว. เป็น สวญ. หัวหน้าสถานี  และมีคำสั่งตำรวจภูธรภาค 6 ที่ 24/2554 ลงวันที่ 21 ม.ค.2554  แต่งตั้งให้ พ.ต.ท.วสันต์  กิตติกุลวานิช ดำรงตำแหน่ง สวญ.สภ.เด่นเหล็ก ตั้งแต่วันที่ 10 ก.พ. 2554  จนถึงปัจจุบัน
                ปี พ.ศ.2555 ได้มีคำสั่ง ภ.6 ที่  430/2555  ลง  29 พ.ย. 2555 แต่งตั้งให้ พ.ต.ท.วิภาส  เพชรโรจน์  มาดำรงตำแหน่ง  สวญ.
สภ.เด่นเหล็ก ตั้งแต่วันที่  6  ธันวาคม  2555  ถึงปัจจุบัน

 

 

 


—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

ที่ตั้ง หมู่ที่ 3 ต.เด่นเหล็ก อ.น้ำปาด จ.อุตรดิตถ์ 53110
โทร. 055-811268
Copyright 2013 E-Mail : denlek@royalthaipolice.go.th
Best view in with 1300 pixel or more than. Chrome, Firefox and Safari